Bảo hiểm Bưu điện: Phó Chủ tịch HĐQT không nhận lương nhưng được trả gần 3 tỷ tiền thuê nhà, học phí cho con và các chi phí hoạt động khác

1 year ago 109

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (mã chứng khoán PTI) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Trong đó HĐQT công ty thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu bảo hiểm đạt 6.046 tỷ đồng, hoàn thánh 95,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 305 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250 tỷ đồng, gần gấp đôi so với chỉ tiêu lãi 128,7 tỷ đồng đặt ra cho cả năm và tăng 110% so với năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 chủ yếu do công ty đã tiết giảm chi phí, trong đó riêng chi phí cho nhân viên giảm hơn trăm tỷ đồng, xuống còn 200 tỷ đồng trong năm 2020 vừa qua.

 Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách không được nhận lương nhưng được trả tiền thuê nhà, học phí cho con và các chi phí hoạt động khác - Ảnh 1.

Có 2 phương án chia cổ tức

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó Ban điều hành công ty đệ trình phương án dành hơn 80 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 10% như kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó cổ đông lớn VNPOST lại đề nghị dành hơn 160 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị công ty nhất trí với phương án trích lập các quỹ và chi thù lao. Riêng việc chia cổ tức, sẽ đưa 2 phương án này trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhận gần 2,7 tỷ đồng

HĐQT công ty cũng đã thông qua báo cáo về thu lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020. Trong đó ghi nhận nguồn thù lao được sử dụng chi cho HĐQT, BKS năm 2002 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận tổng chi phí đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách là gần 2,67 tỷ đồng. Tiền lương, thưởng đã chi cho trưởng BKS chuyên trách gần 1,34 tỷ đồng.

Trong bản đề xuất mức thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021 ghi nhận về các chi phí cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: PTI thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác theo quy định của Tổng công ty nhưng không trả lương, thưởng cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.600 tỷ đồng, tăng 9,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 16,9%, xuống mức 208 tỷ đồng.

 Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách không được nhận lương nhưng được trả tiền thuê nhà, học phí cho con và các chi phí hoạt động khác - Ảnh 2.

Nam Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Read Entire Article