Đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân

1 year ago 130

Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020, mặc dù các cục Thuế đã thực hiện triển khai điện tử, nhưng chỉ có một số cục thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp TKGDĐT và dịch vụ thuế điện tử như: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên...,

Tại dữ liệu trên hệ thống ETAX và TMS cho thấy, số lượng cá nhân đăng ký TKGDĐT chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế (NNT) là cá nhân mà cơ quan thuế (CQT) đang quản lý. Cụ thể, có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số NNT là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho NNT khi thực hiện giao dịch điện tử với CQT, đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của Cục Thuế và Chi cục thuế tập trung tổ chức cấp TKGDĐT cho cá nhân theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Cũng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế xây dựng kể hoạch và nội dung tuyên truyền tại CQT các cấp để khuyến khích NNT là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp TKGDĐT và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với CQT, đặc biệt các cá nhân có TKGDĐT kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các CQT, theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các công văn của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế lưu ý, thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi NNT tiếp cận và hiểu rõ quy trình, trình tự, thủ tục đăng ký TKGDĐT.

Đăng ký TKGDĐT như thế nào?

Theo công văn số 377/TCT-DNNCN, NNT có thể đăng ký TKGDĐT bằng một trong 3 cách:

- Trường hợp cá nhân đã được cấp TKGDĐT thì NNT sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX;

- Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ CQT để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư  110/2015/TT-BTC;

- Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến CQT (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

Read Entire Article