Tổng cục Thuế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1 year ago 111

Tại nội dung văn bản, Tổng cục Thuế nhận định, tình hình dịch COVID-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước; đặc biệt, việc liên tiếp phát sinh các ổ dịch phức tạp, ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là rất cao, luôn hiện hữu.

Trước tình hình đó, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Về công tác thực hiện triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn ngành Thuế, Tổng cục Thuế nhận thấy, trong thời gian vừa qua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhận thấy, vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động chưa gương mẫu, còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 gây dự luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành Thuế, ngành Tài chính.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế phối hợp với cấp ủy cùng cấp nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt tới toàn bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế thực hiện các nội dung Bộ Tài chính chỉ đạo tại Công văn 9068/BTC TCCB ngày 12/8/2021 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thứ hai, tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý đối với việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ ba, Cục trưởng các Cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính và để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, trụ sở làm việc do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế nghiêm túc chấp hành

Trước đó, liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2655/TCT-VP ngày 19/7/2021 về việc thực hiện văn bản số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quán triệt 6 yêu cầu của Tổng cục Thuế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã có Văn bản số 2801/TCT-KTNB ngày 27/7/2021 về việc ngăn ngừa vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh và chấn chỉnh tác phong, kỷ cương, kỷ luật.

Read Entire Article