Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ

1 year ago 87

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (kết thúc ngày 30/6/2021). 

Doanh thu thuần đạt 9.970 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.917 tỷ đồng, tăng 6%. 

Lợi nhuận thuần 609 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Tuy nhiên, do nửa đầu năm Vinataba đã góp 100 tỷ đồng cho quỹ phòng chống COVID-19, khoản này được trích vào chi phí khác khiến lợi nhuận trước thuế còn lại 656 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế 529 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về công ty mẹ 434 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 12%. 

Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tài sản của Vinataba không biến động đáng kể trong kỳ, ghi nhận hơn 18.700 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021. 

Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 4.890 tỷ đồng; hàng tồn kho 8.720 tỷ đồng (chiếm khoảng 47% tổng tài sản). Nguyên vật liệu có giá trị 6.942 tỷ đồng (số dư tại Công ty TNHH Thuốc lá Sài Gòn 3.007 tỷ đồng, tại Công ty TNHH Thuốc lá Thăng Long 2.197 tỷ đồng). 

Trong nửa đầu năm, Vinataba được chia gần 300 tỷ đồng lợi nhuận từ các liên doanh, bao gồm 151 tỷ đồng tại Liên doanh Thuốc lá BAT – Vinataba và 139 tỷ đồng tại Liên doanh VINA – BAT. 

Hứa Vân

Theo Nhịp sống kinh tế

Read Entire Article